cross

Všeobecné podmienky – referenčný program

Týmto vyjadrujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom pre účely referenčného programu, a to predovšetkým mena, priezviska, kontaktných údajov (číslo telefónu a e-mailovej adresy) prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujete, že Vami uvedené údaje sú pravdivé.

 

  • Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?

Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre účely referenčného programu, teda odovzdanie odmeny za odporúčanie vhodného kandidáta.

  • Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

Osobné údaje budú použité spoločnosťami SYNERGIE Slovakia, s.r.o., IČO: 35766239, a SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o., IČO: 48265403, obe so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava, a spoločnosťami SYNERGIE, s.r.o., IČ: 45808139 a SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o., IČ: 26711834 obe so sídlom Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Karlín ako spoločnými prevádzkovateľmi spracovania osobných údajov (ďalej len s ako „prevádzkovatelia“ alebo ako „prevádzkovateľ“).

  • Ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracovávať?

Súhlas je udelený na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia Vašich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnete svoj súhlas odvolať.

  • Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?

Váš súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať u jedného z prevádzkovateľov uvedených vyššie, a to v rovnakej forme, v akej bol súhlas udelený (e-mailom, vyplnením formulára na webovej stránke).

  • Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Máte právo:

  • Vo všeobecne zrozumiteľnej forme vyžadovať od prevádzkovateľa informácie o stave spracúvania Vašich osobných údajov v jeho informačnom systéme a o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje, máte právne na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu aj právo na ich prenosnosť,
  • udelený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať vo forme v akej bol udelený,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu.

Prevádzkovatelia sú povinní vyhovieť uplatneniu Vašich vyššie uvedených práv a informovať Vás o výsledku.