cross

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zadajte e-mail, z ktorého ste nám poslali životopis. V opačnom prípade Vás nebudeme vedieť identifikovať.
Aby sme mohli evidovať Váš životopis v našej internej databáze, potrebujeme podľa zákona Váš súhlas. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete tu.
Aby sme mohli evidovať Váš životopis v našej internej databáze, potrebujeme podľa zákona Váš súhlas. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Mám záujem o zasielanie zaujímavých pracovných ponúk z nasledovných oblastí:
Lokalita(Povinné)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Zásady ochrany osobných údajov

Týmto vyjadrujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujete, že Vami uvedené údaje sú pravdivé.

Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?

Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre zavedenie predzmluvných vzťahov asprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície s budúcimi potenciálnymi zamestnávateľmi. Za splnenie účelu spracovania osobných údajov nie je možné považovať prvé sprostredkovanie práce, ale až ukončenie činnosti priebežného sprostredkovávania zamestnania zo strany prevádzkovateľa (ako je definovaný nižšie).

Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

Osobné údaje budú použité na účely vyhľadania Vášho zamestnania spoločnosťami SYNERGIE Slovakia, s.r.o., IČO: 35766239, a SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o., IČO: 48265403, obe so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava, a spoločnosťami SYNERGIE, s.r.o., IČ: 45808139 a SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o., IČ: 26711834 obe so sídlom Na příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 ako spoločnými prevádzkovateľmi spracovania osobných údajov (ďalej len s ako „prevádzkovatelia“ alebo ako „prevádzkovateľ“).

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracovávať?

Súhlas je udelený na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia Vašich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnete svoj súhlas odvolať.

Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?

Váš súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať u jedného z prevádzkovateľov uvedených vyššie, a to v rovnakej forme, v akej bol súhlas udelený (e-mailom, vyplnením formulára na webovej stránke).

Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov. Udelením Vášho súhlasu beriete na vedomie, že napriek maximálnej snahe prevádzkovateľov účinne a efektívne zabezpečiť bezpečnosť spracovania Vami poskytnutých údajov v tretích krajinách, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov, Vaše údaje môžu byť zneužité a neoprávnené používané, a to bez akýchkoľvek záruk alebo možností na nápravu tohto stavu. V takom prípade však prevádzkovateľ prijíma všetky jemu dostupné opatrenia za účelom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Máte právo:

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme vyžadovať od prevádzkovateľa informácie o stave spracúvania Vašich osobných údajov v jeho informačnom systéme a o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje, máte právne na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu aj právo na ich prenosnosť,
  • udelený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať vo forme v akej bol udelený,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu,

Prevádzkovatelia sú povinní vyhovieť uplatneniu Vašich vyššie uvedených práv a informovať Vás o výsledku.