cross

Zásady ochrany osobních údajů

1 – Preambule

SYNERGIE s.r.o. sídlem Sokolovská 84-86, 186 00 Praha, zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12217, provádí zpracování osobních údajů (tak, jak je definováno níže) v rámci své činnosti, která zahrnuje osobní údaje osob pohybujících se po webových stránkách společnosti Synergie.

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ mají informovat všechny dotčené fyzické osoby („vy, váš/vaše“) o způsobu, jakým společnost Synergie shromažďuje a využívá vaše osobní údaje, a o prostředcích, které máte k dispozici, abyste toto používání mohli kontrolovat. Tyto zásady mají také definovat závazky společnosti Synergie týkající se dodržování principů evropského nařízení č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Tyto zásady se nevztahují na webové stránky třetích osob, které jsou případně zmíněné na webových stránkách společnosti Synergie.

2 – Rozsah působnosti

Tyto zásady zahrnují zásady a pokyny pro ochranu vašich osobních údajů, které zahrnují osobní údaje shromážděné na webových stránkách společnosti Synergie (sandyou.sk/cs)

Společnost Synergie sbírá osobní údaje on-line (včetně e-mailu), na papíře nebo ústní cestou (při rozhovoru nebo telefonátu); tyto zásady jsou platné pro všechny způsoby shromažďování nebo zpracování osobních údajů.

Pojem osobní údaje („osobní údaje“) zahrnuje všechny informace týkající se určité ztotožněné nebo ztotožnitelné fyzické osoby. Osoba se stává „ztotožnitelnou“ v okamžiku, kdy je možné ji ztotožnit, přímo nebo nepřímo, zejména pomocí identifikačního čísla nebo více prvků, které jsou jí vlastní.

Při používání webových stránek Synergie se na osobní údaje, s jejichž předáním souhlasíte, vztahují stanovy těchto zásad a platné podmínky pro použití.

3 – Shromažďované údaje

3.1 Obecně

Pro přístup k některým funkcím webových stránek a pro podporu při hledání zaměstnání musíte společnosti Synergie sdělit některé osobní údaje. Shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat zejména a bez omezení jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní čísla, údaje o vaší profesní kariéře, IP adresu a všechny ostatní osobní údaje, které se mohou ukázat jako relevantní pro níže uvedené účely. Shromážděné osobní údaje se nicméně omezují na údaje výhradně nezbytné pro účely uvedené v článku 4 níže.

tom, zda poskytnete všechny své osobní údaje nebo jejich část, rozhodujete jen vy. Žádné osobní údaje neshromažďujeme bez vašeho svobodného rozhodnutí nám je předat. Nicméně pokud se rozhodnete nám některé údaje neposkytnout, může takové rozhodnutí zabránit v uskutečnění účelů popsaných v článku 4 níže a některé služby a funkce webových stránek nemusí správně fungovat.

3.2 Údaje dětí

Společnost Synergie není oprávněna získávat zveřejněné údaje o dětech do 15 let a ani shromažďovat jejich osobní údaje. Pokud by k tomu mělo dojít, zavazuje se společnost Synergie, že bude v této souvislosti vyžadovat souhlas rodičů s příslušným zpracováním, že bude takové údaje chránit a považovat je za citlivé.

4 – Metoda shromažďování a účely využití

Jak bylo uvedeno výše, svoje osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro všechny metody shromažďování údajů (on-line, na papíře nebo ústně při rozhovoru nebo telefonátu). V případě on-line shromažďování budou tyto zásady ochrany osobních údajů uvedeny na webových stránkách Synergie a v případě shromažďování na papíře nebo ústně budete informováni o existenci zásad ochrany osobních údajů.

Osobní údaje shromažďujeme pro potřeby některých funkcí webových stránek a pro potřeby činnosti společnosti Synergie, zejména:

  • správa náboru,
  • správa kariéry a školení,
  • správa odměn,
  • správa vztahů zákazník – dodavatel,
  • realizace marketingových akcí nebo komunikace,
  • správa bezpečnosti majetku a osob,
  • správa komunikačních nástrojů (pevná tel. linka, mobilní telefony, e-mail) a informačních systémů.

5 – Cookies

Cookies jsou textové soubory ukládané a používané pro ukládání osobních i neosobních informací týkajících se vašeho pohybu po webových stránkách společnosti Synergie.

Synergie používání cookies nebo jiné technologie, které mohou shromažďovat osobní údaje za účelem zlepšování služeb, které vám poskytujeme.

Budete upozorněni, jakmile poprvé dostanete soubor cookie, a na základě toho se můžete rozhodnout, zda jejich použití přijmete nebo odmítnete. Při dalším používání webových stránek a za předpokladu, že znáte výše uvedené podrobné informace, výslovně přijímáte použití těchto souborů cookies ze strany společnosti Synergie.

Můžete rovněž nastavit svůj prohlížeč tak, aby systematicky cookies odmítal. Pokud však máte takové nastavení, některé funkce a vlastnosti webových stránek nemohou fungovat správně a nebudete mít přístup k některým službám.

6 – Podmínky zpracování a ukládání osobních údajů

„Zpracování“ osobních údajů zahrnuje zejména používání, uchovávání, nahrávání, převod, úpravu, analýzu, modifikaci, uvádění, sdílení a zničení osobních údajů podle toho, co je nutné vzhledem k okolnostem nebo právním nárokům.

Všechny shromážděné osobní údaje jsou uchovávány po omezenou dobu podle účelu jejich zpracování a pouze po dobu předpokládanou platnými zákonnými předpisy.

7 – Odkazy na stránky, které nespravuje společnost Synergie

Webové stránky společnosti Synergie vám mohou nabídnout hypertextové odkazy vedoucí na jiné webové stránky na internetu. Provázání našich webových stránek s těmito stránkami je provedeno za účelem získání dalších kvalifikovaných informací. Společnost Synergie není v žádném případě odpovědná za obsah stránek, které nespravuje, a uživatel tímto uznává, že stránky a služby třetích osob nebo partnerů jsou naprosto nezávislé na společnosti Synergie. Nabízené odkazy na stránky třetích stran nejsou doporučeními a Synergie není v žádném případě odpovědná za obsah nabízený na příslušných stránkách.

8 – Přenos dat

V případě přístupu na webové stránky ze země, která není členem Evropské unie a jejíž zákonné předpisy týkající se shromažďování, používání a převodu osobních údajů se liší od předpisů v Evropské unii, tímto přijímáte, že vaše osobní údaje budou převedeny do Evropské unie v rámci vašeho pohybu po webových stránkách.

Pokud společnost Synergie zjistí, že třetí osoba používá nebo vyzrazuje osobní údaje a nedodržujte tyto zásady ochrany osobních údajů nebo porušuje platné zákony, učiní veškerá rozumná opatření, aby takovému používání nebo vyzrazování zabránila nebo ho ukončila.

Společnost Synergie může převádět vaše osobní údaje třetím stranám, pokud bude takový převod považovat za nezbytný z technických důvodů (například pro správu webových stránek) nebo pokud bude nutný podle zákonných ustanovení. Takový převod může proběhnout přes internet, poštou, faxem nebo jakoukoliv jinou metodou, kterou společnost Synergie bude považovat za vhodnou a která bude shodná s platnými zákonnými předpisy.

9 – Právo na přístup, opravu, přenosnost a vymazání

Společnost Synergie zavedla systém ochrany osobních údajů, který má kontrolovat, aby byly osobní údaje používány v souladu s výše uvedenými účely a aby zajistila jejich přesnost a aktuálnost.

Máte právo získat veškeré předávání vašich osobních údajů uchovávaných společností Synergie. Navíc máte právo vyžadovat opravu, aktualizaci, přenos nebo vymazání svých osobních údajů. Navíc máte také právo omezit zpracování svých osobních údajů.

Můžete uplatňovat své právo na přístup, opravu, přenosnost nebo vymazání, a to zasláním dopisu osobě pověřené ochranou osobních údajů (Compliance Officer) ve společnosti Synergie prostřednictvím:

10 – Bezpečnost a příjemci osobních údajů

Společnost Synergie dbá na ochranu a zabezpečení osobních údajů, které jí podle svého přání sdělíte, aby zajistila jejich důvěrnost a zabránila jejich zkreslení, poškození, zničení nebo neoprávněnému vyzrazení třetím osobám.

Společnost Synergie se zavazuje, že bude dodržovat zásady Privacy by design Privacy by default , a z tohoto titulu zavedla fyzická, elektronická a organizační ochranná opatření, která mají zabránit ztrátě, nesprávnému použití, neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému zveřejnění, případnému zkreslení nebo zničení těchto osobních údajů. V každém případě společnost Synergie, navzdory všem snahám o ochranu vašich osobních údajů, nemůže zaručit neomylnost těchto bezpečnostních opatření z důvodu nevyhnutelných rizik, k nimž může při zpracování osobních údajů dojít.

Všechny osobní údaje jsou považovány za důvěrné, proto je přístup k nim omezen na zaměstnance, dodavatele a zprostředkovatele společnosti Synergie, kteří je potřebují v rámci výkonu svých pracovních povinností.

11 – Řešení konfliktů

Ačkoliv společnost Synergie přijala rozumná opatření pro ochranu osobních údajů, žádná technologie přenosu či ukládání není naprosto bezchybná.

Společnost Synergie se přesto bude snažit ochranu osobních údajů zaručit. Máte-li důvod si myslet, že byla bezpečnost vašich osobních údajů ohrožena nebo že byly tyto údaje zneužity, žádáme vás, abyste kontaktovali osobu pověřenou ochranou osobních údajů (Compliance Officer) ve společnosti Synergie.

12 – Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů můžete kontaktovat osobu pověřenou ochranou osobních údajů (DPO) ve společnosti Synergie (tzv. Compliance Officer) a to prostřednictvím nasledujících kontaktů:

13 – Datum vstup v účinnost a revize zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů je možné aktualizovat podle potřeb společnosti Synergie a podle okolností, nebo bude-li to vyžadovat zákon.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost ke dni 25.5.2018.