cross

Všeobecný program – kariérne poradenstvo

Týmto vyjadrujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujete, že Vami uvedené údaje sú pravdivé.

Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?

Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre zavedenie predzmluvných vzťahov a sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície s budúcimi potenciálnymi zamestnávateľmi. Za splnenie účelu spracovania osobných údajov nie je možné považovať prvé sprostredkovanie práce, ale až ukončenie činnosti priebežného sprostredkovávania zamestnania zo strany prevádzkovateľa (ako je definovaný nižšie).

Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

Osobné údaje budú použité na účely vyhľadania Vášho zamestnania spoločnosťami SYNERGIE Slovakia, s.r.o., IČO: 35766239, a SYNERGIE TEMPORARY HELP s. r. o., IČO: 48265403, obe so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava, a spoločnosťami SYNERGIE, s.r.o., IČ: 45808139 a SYNERGIE TEMPORARY HELP s.r.o., IČ: 26711834 obe so sídlom Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Karlín ako spoločnými prevádzkovateľmi spracovania osobných údajov (ďalej len s ako „prevádzkovatelia“ alebo ako „prevádzkovateľ“).

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracovávať?

Súhlas je udelený na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia Vašich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnete svoj súhlas odvolať.

Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?

Váš súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať u jedného z prevádzkovateľov uvedených vyššie, a to v rovnakej forme, v akej bol súhlas udelený (e-mailom, vyplnením formulára na webovej stránke).

Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.