cross

Podmienky používania webových stránok

Preambula:

Spoločnosť SYNERGIE je spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti ľudských zdrojov, a to najmä v oblasti sprostredkovania zamestnania, dočasnej práce, poskytovania školení a poradenstva v oblasti zamestnávania.

Za týmto účelom vlastní technické prostriedky, kompetencie a zdroje, ktoré umožňujú používateľovi dostať sa k jej službám. Jedným z týchto prostriedkov je táto internetová stránka dostupný na adrese https://sandyou.sk/, ktorej podmienky prístupu spravujú tieto Všeobecné podmienky používania.

 

Článok 1- Definície:

„Všeobecné podmienky používania alebo VPP“ predstavujú ustanovenia, ktoré riadia prístup a používanie Webovej stránky a Služieb.

„Údaje“ predstavujú sústavu informácií posielaných Používateľom, či už počas jeho návštevy Webovej stránky alebo počas jeho registrácie ako Kandidáta, ako aj všetky prvky prijaté automaticky na Webovej stránke počas návštevy, ktoré sú použité na účely zlepšenia Webovej stránky.

Webová stránka“ predstavuje Internetovú stránku SYNERGIE, ktorá sa nachádza na URL adrese www.sandyou.sk.

Služby“ predstavujú služby ponúkané spoločnosťou SYNERGIE na jej Webovej stránke.

Používateľ“ predstavuje každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá navštívi Webovú stránku www.sandyou.sk.

Kandidát“: Používateľ, ktorý vyplnil a potvrdil registračný formulár na Webovej stránke.

 

Článok 2: Predmet

2.1. Tieto všeobecné podmienky používania majú za cieľ zadefinovať podmienky používania Webovej stránky a Služieb dostupných na Webovej stránke, ktoré spoločnosť SYNERGIE poskytuje Používateľom, ako aj vzťahy medzi spoločnosťou SYNERGIE a Používateľmi.

Každý pripojením sa k Webovej stránke Používateľ automaticky plne a bez výhrad súhlasí s týmito VPP.

Platné VPP sú tie, ktoré sú v platnosti v čase každého pripojenia Používateľa k Webovej stránke. Následne sa Používateľ môže oboznámiť s VPP pri každej návšteve Webovej stránky.

Tieto VPP môže zmeniť spoločnosť SYNERGIE podľa potreby. V tomto prípade Používateľ uznáva, že používaním Webovej stránky po tejto zmene automaticky prijíma nové pozmenené VPP.

2.2. Ak Používateľ používa Webovú stránku v mene entity (napr.: asociácia, spoločnosť, nadácia), zaručuje, že bude mať všetky povolenia potrebné na prijatie VPP v mene entity, v mene ktorej Webovú stránku používa. V tomto prípade návštevou Webovej stránky zároveň prijíma tieto VPP v mene príslušnej entity.

2.3. SYNERGIE vykonáva svoju činnosť v súlade s etickými pravidlami, ako aj s ústavnými, právnymi princípmi a princípmi nariadení v oblasti nediskriminácie. V dôsledku toho sú oslovenia na Webovej stránke uvedené v mužskom rode len ako generické označenia.

 

Článok 3 – Popis Webovej stránky:

Webová stránka umožňuje prístup k rôznym Službám spoločnosti SYNERGIE, ako sú ponuky zamestnania a informácie o pracovnom trhu.

Prístup k Webovej stránke je bezplatný a Používatelia môžu mať prístup k všeobecným informáciám vzťahujúcim sa na spoločnosť SYNERGIE.

Webová stránka tiež umožňuje Používateľom, ktorí sa chcú stať Kandidátmi, zaregistrovať sa a poslať životopis spoločnosti, ako aj prihlásiť sa do elektronického newslettra s pracovnými ponukami, ktoré by ich mohli zaujímať.

 

Článok 4 – Zaslanie požiadavky na poskytnutie služby pre spoločnosti

Webová stránka umožňuje Používateľom, ktorí hľadajú zamestnancov, obrátiť sa ohľadom svojich potrieb na spoločnosť SYNERGIE prostredníctvom online formulára. Následne môže spoločnosť SYNERGIE spracovať ďalej zaslané informácie za účelom poskytnutia vybranej služby.

Za týmto účelom musí Používateľ splniť nasledujúce podmienky:

 • byť fyzickou osobou,
 • byť plnoletý,
 • byť oprávnený spoločnosťou hľadajúcou zamestnancov na odoslanie príslušného online formulára.

V opačnom prípade nebude táto požiadavka zaslaná cez Webovú stránku spoločnosti SYNERGIE spracovaná.

 

Článok 5 – Údaje osobného charakteru:

Spoločnosť SYNERGIE dodržiava legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov Používateľov a najmä Nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 vzťahujúce sa na ochranu fyzických osôb s ohľadom na spracovávanie údajov osobného charakteru a na voľný obeh týchto údajov a pri zrušení Smernice 95/46/CE (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov pod názvom „GDPR“).

5.1 Zbierané údaje:

Údaje vzťahujúce sa na Používateľov, ktoré môže spoločnosť SYNERGIE zbierať, sú nasledovné:

 • Údaje zbierané počas registrácie životopisu Kandidáta:

Údaje sú nasledovné: meno, priezvisko, emailová adresa, životopis a všetky informácie osobného či profesionálneho charakteru, ktoré obsahuje. Niektoré z týchto údajov sú povinné a označené hviezdičkou. Ak ich používateľ nevyplní, nebude mať prístup k Službám.

 • Údaje zbierané počas vyplnenia formulára k Službám:

Zbierané údaje sú nasledovné: Meno, priezvisko, názov spoločnosti, pozícia, telefón, kontaktná emailová adresa. Niektoré z týchto údajov sú povinné a označené hviezdičkou. Ak ich používateľ nevyplní, nebude možné odoslať formulár k Službám.

 • Údaje zbierané pri vyplnení kontaktného formulára:

Zbierané údaje sú nasledovné: Meno, priezvisko, kontaktný email a telefón. Niektoré z týchto údajov sú povinné a označené hviezdičkou. Ak ich používateľ nevyplní, nebude možné odoslať kontaktný formulár.

 • Údaje zbierané počas využívania webového sídla

5.2 Účely spracovávania údajov:

Spracovávanie týchto Údajov je potrebné, aby mohli Používatelia:

 • vstupovať na a používať Webovú stránku a získať odpoveď na správu odoslanú spoločnosti SYNERGIE,
 • a pokiaľ ide o Používateľov Kandidátov:

* používať služby, ktoré SYNERGIE poskytuje

* registrovať svoj životopis v databáze voľných Kandidátov a dostávať emailové upozornenia na pracovné ponuky.

Požadované a zbierané informácie na Webovej stránke majú za cieľ nábor Kandidátov.

Sú určené výhradne pre spoločnosť SYNERGIE a pre spoločnosti, ktoré zaujal profil Kandidáta. Údaje o pripojení sa používajú na štatistické účely, pokiaľ ide o prezeranie stránok Webovej stránky a prenosy, ktoré generuje.

5.3 Doba uchovávania údajov:

Údaje o Používateľoch ukladá spoločnosť SYNERGIE na dobu potrebnú na poskytnutie požadovaných služieb, či už zo strany Kandidáta alebo spoločnosti.

 

5.4 Práva Používateľov v oblasti údajov:

Každý používateľ, má právo na prístup, prenosnosť, opravu a vymazanie svojich Údajov v súlade s ustanoveniami Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 vzťahujúceho sa na ochranu fyzických osôb s ohľadom na spracovávanie údajov osobného charakteru a na voľný obeh týchto údajov a pri zrušení Smernice 95/46/CE (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Môže mať prístup a môže meniť svoje údaje:

5.5 – Cookies

Spoločnosť SYNERGIE môže do počítača Používateľa posielať súbory cookies, aby tak zjednodušila a zlepšila jeho navigáciu na Webovej stránke. Za týmto účelom súbory cookies zbierajú informácie o aktivite Používateľa.

Používateľ má možnosť prijať alebo odmietnuť prítomnosť súborov cookies vo svojom počítači zmenou parametrov navigácie vo svojom počítači, pričom vie, že odmietnutím súborov cookies môže niekedy zablokovať prístup k niektorým alebo všetkým funkciám Webovej stránky.

Informácie o používaní súborov cookies nasledujúcimi internetovými prehliadačmi je možné získať na nasledujúcich stránkach:

 

Článok 6 – Prehlásenia a povinnosti používateľa:

6.1 Vstupom na Webovú stránku Používateľ súhlasí s tým, že:

– Pozná princípy, ktoré sa vzťahujú na fungovanie internetu a prijíma jeho charakteristiky a obmedzenia;

– Je oboznámený s tým, že spoločnosť SYNERGIE nemôže vykonávať žiadnu kontrolu podstaty a charakteristík údajov dostupných na internete a že v dôsledku toho spoločnosť SYNERGIE nemôže preberať žiadnu zodpovednosť, ktorá by vyplývala priamo alebo nepriamo z týchto údajov;

– Je oboznámený s tým, že údaje, ktoré sú dostupné na internete, nemôžu byť kompletne chránené pred prípadným zneužitím, z čoho vyplýva, že každá komunikácia sa vykonáva pod rizikom, ktoré nesie Používateľ. Spoločnosť SYNERGIE ale zavádza vhodné technické opatrenia vytvorené pre ochranu údajov pred každou náhodnou stratou alebo pred neoprávneným prístupom alebo šírením. Internet je otvorené prostredie a spoločnosť SYNERGIE nedokáže zaručiť, že sa k týmto údajom nedostanú neoprávnené tretie osoby;

– Vie o tom, že na internete sa môžu pohybovať vírusy a v dôsledku toho uznáva, že je jeho povinnosťou prijať všetky opatrenia potrebné na zaistenie ochrany údajov uložených v jeho zariadeniach a napokon sa Používateľ zaväzuje, že nebude ukladať dokumenty obsahujúce vírusy;

Používaním Webovej stránky používateľ preberá riziká vzťahujúce sa na kompletnosť, presnosť alebo aktuálnosť informácií.

6.2 Keď Používateľ poskytuje, ukladá, posiela spoločnosti SYNERGIE a iným Používateľom a partnerom spoločnosti SYNERGIE informácie (napr. informácie o Používateľovi, jeho životopis, atď.), zaväzuje sa, že tieto prvky a informácie:

 • Nebudú v rozpore s alebo nebudú porušovať platné pravidlá a zákony,
 • Nebudú obsahovať vírusy alebo programy, ktoré by mohli narušiť správne fungovanie Webovej stránky alebo ju poškodiť,
 • Neporušujú práva tretích osôb,
 • Nebudú klamlivé, nepresné alebo podvodné,
 • Neobsahujú hanlivé, potupné, urážlivé prvky rasovej alebo etnickej diskriminácie, ktoré by mohli narušovať rešpektovanie ľudskej osoby a jej dôstojnosti, ako aj ochranu menšín,
 • Nenarúšajú imidž spoločnosti SYNERGIE.

6.3 Používateľ zaručuje spoločnosti SYNERGIE, že nebude čeliť žalobám tretích osôb a ich prípadným finančným následkom, pokiaľ ide o používanie Webovej stránky Používateľom alebo pri porušení VPP alebo platných ustanovení Používateľom.

6.4 Používateľ musí dbať na dodržiavanie fungovania Webovej stránky a technických opatrení používaných na zaistenie bezpečnosti Webovej stránky a prístupu k Webovej stránke. Za týmto účelom Používateľ nebude používať zariadenia alebo softvér, ktoré by mohli meniť, zhoršiť alebo poškodiť fungovanie Služieb a Webovej stránky.

Každé porušenie tejto povinnosti bude podliehať civilným aj trestným sankciám.

Článok 7 – Prístup k Webovej stránke:

Spoločnosť SYNERGIE sa snaží umožniť nepretržitý prístup k webovej stránke, s výnimkou  situácií zapríčinených pôsobením Vyššej moci ako napríklad prírodných  katastrof, požiarov, škôd spôsobených vodou, prerušením telekomunikačnej siete alebo elektrickej siete a aj pri prípadných poruchách a zásahoch v dôsledku údržby alebo nastavovania Webovej stránky, pričom tieto prerušenia nevyvolajú právo Používateľa na jeho odškodnenie.

Zároveň, používateľ súhlasí s tým, že spoločnosť SYNERGIE môže byť nútená prerušiť prevádzku Webovej stránky a Služieb kedykoľvek, a to bez predchádzajúceho oznámenia.

Zodpovednosť spoločnosti SYNERGIE sa nebude vyvodzovať v prípade nemožnosti prístupu na Webovú stránku a/alebo používania Služieb, pričom Používatelia odstupujú od možnosti reklamácie v tomto ohľade.

Článok 8 – Používanie stránky:

Webová stránka je optimalizovaná pre nasledujúcu konfiguráciu:

*nasledujúce internetové prehliadače:

– Internet Explorer 9 a novšie verzie,

– Firefox 39 a novšie verzie,

– Chrome 44 a novšie verzie

*Operačný systém

– Windows – Mac pre Desktop

– Android / IOS a Windows Phone pre tablety a mobily

Článok 9 – Hypertextové odkazy:

Webová stránka môže Používateľovi a/alebo Kandidátovi navrhovať, aby klikol na hypertextové odkazy vedúce na iné internetové stránky. Prepojenie Webovej stránky s týmito internetovými stránkami sa posudzuje ako možný prínos kvalifikovaných informácií. Spoločnosť SYNERGIE nebude zodpovedná za obsah týchto stránok, ktoré needituje, pričom používateľ chápe, že tieto stránky a služby tretích strán partnerov sú celkom nezávislé od spoločnosti SYNERGIE. Navrhované presmerovanie na stránku tretej strany neznamená odporúčanie a spoločnosť SYNERGIE nie je v žiadnom prípade zodpovedná za editorský obsah navrhovaný na uvedených stránkach.

 

Článok 10 – Duševné vlastníctvo:

10.1 Všeobecné ustanovenia:

Webová stránka je celistvou sústavou. Informácie, ktoré sú na nej uvedené, sú určené výhradne na osobné používanie a nesmú sa ani čiastočne ani kompletne kopírovať, posielať tretím osobám za žiadnym účelom. Súbor údajov (texty, zvuky alebo obrázky), ktoré sa nachádzajú na stránkach Webovej stránky, sú výhradným majetkom spoločnosti SYNERGIE.

Každé kopírovanie, posielanie alebo šírenie na iné ako osobné účely, či už celkovo alebo čiastočne, obsahu tejto webovej stránky na akomkoľvek nosiči alebo akoukoľvek formou je zakázané.

 

10.2 Dôvernosť fotografií:

Všetky práva na fotografie uvedené na tejto Webovej stránke sú vyhradené.

 

10.3 Značky:

Je prísne zakázané používať alebo kopírovať značku „SYNERGIE“ a/alebo jej logo, samostatne alebo spoločne bez ohľadu na účel a najmä na účely publicity, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SYNERGIE.

 

Článok 11- Obmedzenie povinností:

Informácie uvedené na Webovej stránke sú uvedené čisto informatívne. V tomto zmysle nebudú vyvolávať zodpovednosť spoločnosti SYNERGIE, ktorá nedáva žiadnu záruku, priamu alebo nepriamu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za používanie týchto informácií, Služieb alebo Webovej stránky.

Používateľ uznáva, že ani spoločnosť SYNERGIE, ani žiadna z jej pobočiek, ani členovia siete SYNERGIE nebudú zodpovedať za priame alebo nepriame škody a najmä materiálne ujmy, nemateriálne ujmy, stratu údajov alebo programu, finančnú ujmu, následky prístupu, nemožnosť prístupu alebo používanie Webovej stránky alebo všetkých webových stránok, ktoré sú s ňou spojené alebo napríklad za prerušenie, pozastavenie, zmenu alebo opustenie Webovej stránky alebo niektorého z jej prvkov.

A napokon zodpovednosť spoločnosti SYNERGIE sa nebude vyvodzovať ani v prípade nedostupnosti Webovej stránky najmä v období údržby alebo v prípade zásahu Vyššej moci.

Okrem toho spoločnosť SYNERGIE nezaručuje vyčerpávateľnosť, aktuálnosť a náležitosť informácií šírených cez Webovú stránku, najmä existenciu alebo dostupnosť každej ponuky uvedenej na tejto Stránke, ani stanovených podmienok alebo trvanie webovej stránky.

SYNERGIE nezaručuje, že zamestnávateľ alebo klient navrhne schôdzku alebo zamestná Používateľa, ani nebude chcieť, aby bol Používateľ k dispozícii alebo aby plnil potreby zamestnávateľa alebo klienta.

Používateľ je informovaný o tom, že spoločnosť SYNERGIE poskytne všetky informácie, ktoré umožnia alebo zjednodušia identifikáciu každej osoby, ktorá poruší legislatívu alebo práva spoločnosti SYNERGIE alebo tretej osoby na vyžiadanie príslušného orgánu alebo súdnej inštitúcie, ako sú IP adresy a čas pripojenia.

V prípade, ak sa bude skúmať zodpovednosť spoločnosti SYNERGIE súdne v dôsledku nedodržania podmienok Používateľom, spoločnosť SYNERGIE sa naňho bude môcť obrátiť.

Používateľ uznáva, že je ako jediný zodpovedný za používanie Webovej stránky, informácií a Služieb dostupných cez Webovú stránku.